Gebruiksvoorwaarden

De website www.beleaf.eu/bel/nl (hierna genoemd 'Website') wordt beheerd door Emmi Benelux B.V., Zuiderhavenweg 4, 4004JJ Tiel, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 11014807 (hierna genoemd "Emmi" of "wij" / "we").

Onderwerp van deze gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd 'Gebruiksvoorwaarden') is het gebruik van de Website. Door het gebruik van de Website bevestigt u (hierna genoemd 'Gebruiker' of 'u') dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen, en gaat u ermee akkoord dat deze van toepassing zijn. Gebruik deze Website niet (meer) als u niet akkoord bent met deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Website en de informatie op deze Website kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd of geactualiseerd. Emmi behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden of elke andere op de Website weergegeven juridische aanwijzing te wijzigen, met inbegrip van het Privacy Statement. Alle wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd op de Website. Ter controle van de meest actuele Gebruiksvoorwaarden en andere juridische aanwijzingen dient u deze Website regelmatig te bezoeken, aangezien deze bindend voor u zijn.

Toegang tot onze Website vindt plaats op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor deze toegang zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder 'Beschikbaarheid Website'). Als deze Website om wat voor reden dan ook tijdelijk niet beschikbaar is, zijn wij daarvoor niet verantwoordelijk.

We behouden ons het recht voor uw toegang tot de Website en/of toepassingen of andere functies van deze Website, of onderdelen hiervan, op elk moment zonder kennisgeving te beperken, te blokkeren of te beëindigen.

Emmi streeft naar een 24-urige beschikbaarheid van de Website. Als de Website om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, is Emmi daarvoor op geen enkel moment en voor geen enkele periode verantwoordelijk. Toegang tot de Website kan met name zonder kennisgeving tijdelijk worden opgeschort wegens systeemstoringen, onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden of wegens enige gebeurtenis waarover Emmi geen controle heeft.

Uw toegang tot de Website, de mogelijkheid om van alle of bepaalde onderdelen van de Website gebruik te maken en/of uw registratie (indien van toepassing) kan op elk moment zonder kennisgeving worden ingetrokken, geblokkeerd en/of beëindigd, zonder dat Emmi hiervoor aansprakelijk is. Beperkingen van de aansprakelijkheid van Emmi blijven na een dergelijke beëindiging van kracht.

De Gebruiker is verplicht om bij een eventuele registratie (indien van toepassing) waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en Emmi onmiddellijk te informeren over mogelijke wijzigingen. Indien toegangsgegevens (zoals codes/ wachtwoorden) aan de Gebruiker zijn verstrekt, dient de Gebruiker deze, ook na aanpassing daarvan, uitsluitend voor zijn persoonlijke gebruik toe te passen, en deze vertrouwelijk te behandelen en tegen onbevoegde toegang van derden te beschermen.

De Website mag alleen worden gebruikt voor rechtmatige doeleinden. De Website mag met name niet worden gebruikt als:

  • door het gebruik inbreuk wordt gemaakt op toepasselijke regionale, nationale of internationale wet- en regelgeving;
  • het gebruik anderszins de rechten van een andere persoon schendt;
  • het gebruik in strijd met de wet of frauduleus is of overige illegale of frauduleuze doeleinden of doelstellingen worden nagestreefd;
  • het gebruik ertoe dient ongewenste of ongeoorloofde promotionele of verkoopbevorderende materialen of overige soortgelijke reclame (spam) door te geven; en
  • gegevens of overige materialen worden doorgegeven, verstuurd of geüpload, dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, (tijd)bommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's bevat of soortgelijke computercodes bevat die tot doel hebben de werking van overige software of hardware nadelig te beïnvloeden.

U kunt met een link verwijzen naar onze Website, mits dit gebeurt op een manier die geschikt en rechtmatig is en waardoor de reputatie van de Emmi-groep niet in gevaar wordt gebracht of misbruikt wordt. Er mag niet worden verwezen op een manier die een vorm van verbinding met, associatie met, toestemming van of goeddunken door de Emmi-groep suggereert. Emmi behoudt zich het recht voor om haar toestemming tot het plaatsen van links op elk moment te herroepen.

Emmi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door derden beheerde websites die via deze Website kunnen worden bereikt. Emmi draagt geen verplichtingen, doet geen toezeggingen, geeft geen garanties en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk (hetzij uitdrukkelijk dan wel impliciet) met betrekking tot alle inhoud van andere websites. Alle links op deze Website worden slechts ter beschikking gesteld om het u makkelijk te maken en dit betekent niet dat Emmi het eens is met de inhoud van deze websites dan wel deze inhoud aanbeveelt.

De naam van Emmi, het logo, de beeldmerken en de merknamen zijn het uitsluitend eigendom van Emmi en/of van de met haar verbonden ondernemingen of haar licentiegevers. Er wordt geen toestemming voor het gebruik daarvan gegeven. De Website en de inhoud daarvan zijn beschermd door nationale en internationale auteursrechtwet- en regelgeving en andere wet- en regelgeving inzake de bescherming van intellectueel eigendom.

Met betrekking tot de Website en de inhoud daarvan (incl. eventuele voor privégebruik ter beschikking gestelde downloads, enz.) berusten de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten bij Emmi en/of de met haar verbonden ondernemingen c.q. haar licentiegevers.

Zoals hieronder is uiteengezet, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Emmi afzonderlijke onderdelen van de Website niet worden verveelvoudigd, gemodificeerd, gekopieerd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. U mag de inhoud van de Website oproepen en weergeven op het beeldscherm van een computer of voor eigen gebruik printen (met inbegrip van deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement), mits u alle instructies inzake auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten in acht neemt. Door gebruik dat niet plaatsvindt overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden riskeert u aanspraken wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Emmi-groep en/of derden.

Met uitzondering van persoonsgegevens worden alle opmerkingen, voorstellen, ideeën of overige inhoud die u Emmi toezendt of anderszins doet toekomen (hierna te noemen 'Toezending') beschouwd als doorgegeven op niet-vertrouwelijke basis. Op Emmi rust geen enkele verplichting om dergelijke Toezendingen vertrouwelijk te behandelen en Emmi heeft het recht deze geheel naar eigen oordeel zonder tijdelijke en geografische beperkingen kosteloos te gebruiken en te gelde te maken.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door Emmi wordt uiteengezet in het Privacy Statement. Het Privacy Statement vormt onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden. Het Privacy Statement kan worden gevonden via de link Privacy & Cookie Statement.

De Website wordt zonder enige verplichting, toezegging of garantie ter beschikking gesteld. Emmi, de met haar verbonden ondernemingen en haar gemachtigden, directies, werknemers, aandeelhouders of vertegenwoordigers van al deze ondernemingen sluiten, voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor verlies of schade van enige aard (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, prijsvoordelen of vergeefse kosten), die ontstaat door of in verband met uw toegang tot of het gebruik van deze Website of uw vertrouwen op de Website. Dit geldt onafhankelijk van de vraag of een dergelijk verlies of schade ook bij een normale gang van zaken zou zijn ontstaan dan wel anderszins redelijkerwijs voorzienbaar is of door enige fout of tekortkoming van de Website (opzettelijk of nalatig) ontstaat. Hiervan is uitgezonderd de aansprakelijkheid voor dood of letsel die het gevolg is van nalatigheid of schuld van Emmi, de met haar verbonden ondernemingen en haar gemachtigden, directies, werknemers, aandeelhouders of vertegenwoordigers van al deze ondernemingen. Eveneens uitgesloten zijn de uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid bij opzet of grove nalatigheid van Emmi, de met haar verbonden ondernemingen en haar gemachtigden, directies, werknemers, aandeelhouders of vertegenwoordigers.

Hoewel Emmi haar uiterste best doet om virussen of andere schadelijke computercodes te weren van deze Website, is zij noch direct, noch indirect , verantwoordelijk of aansprakelijk voor virussen of vergelijkbare computercodes. U dient zelf passende maatregelen te treffen voordat u de Website gebruikt of inhoud downloadt.

Deze paragraaf 'Aansprakelijkheid' heeft geen betrekking op de aansprakelijkheid van Emmi voor producten en diensten die worden afgenomen via andere websites, die met de Website verbonden zijn. Deze transacties worden beheerst door de op die websites van toepassing zijnde toepasselijke voorwaarden.

Indien Emmi geen beroep doet op of aanspraak maakt op afzonderlijke onderdelen of rechten van deze Gebruiksvoorwaarden, doet zij daarmee geen afstand daarvan en tast dit niet haar recht aan om dit alsnog te doen, tenzij Emmi met een dergelijke afstand schriftelijk heeft ingestemd.

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, zonder afbreuk te doen aan dwingende bepalingen die voorzien in de toepassing van een ander recht. De rechtbank van de plaats van vestiging van Emmi is bij uitsluiting bevoegd. Ter bescherming van haar auteursrechten of ter handhaving van andere aan Emmi toekomende rechten, is Emmi echter ook gerechtigd om een beroep te doen op elke andere bevoegde rechtbank, een en ander onverminderd de toepasselijke dwingende wetgeving die bepaalt dat de rechtbank van uw woonplaats bevoegd is.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing onder het voorbehoud van andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf […]. Ze zijn toegankelijk via onze Website www.beleaf.eu/bel/nl en kunnen geprint worden. De PDF-versie [link] kunt u hier raadplegen .